1
ആട്ടക്കഥ
2
കഥ
3
കല
4
കവിത
5
കാവ്യം
6
ഗദ്യം
7
ചരിത്രം
8
ജീവചരിത്രം
9
ജ്യോതിഷം
10
തുള്ളല്‍
11
നാടകം
12
നോവല്‍
13
പാഠപുസ്തകം
14
ബാലസാഹിത്യം
15
മതം
16
മാസിക
17
യാത്രാവിവരണം
18
വൈദ്യം
19
ശാസ്ത്രം
20
റഫറന്‍സ്